28 mars 2014

Vad händer på nätet? (Unga och kränkningar på nätet del fyra)

Detta är det fyra av fem i en serie bloggposter om unga och nätet. Den första delen behandlar Statens Medieråds kampanj No Hate, och deras  webbutbildningar för unga bloggare och moderatorer. Den andra Ungdomsstyrelsens uppdaterade arbetsmaterial Ses Offline. Den tredje tar upp Juridikinstitutets skrift Hat på nätet – Vad får du inte skriva på internet? (PDF). Den fjärde tar upp aktuell statistik över ungdomar och kränkningar på nätet och den femte och avslutande sammanställer material och bra länkar.


Om vi ska tro media och löpsedlar så är det fullständigt kris och laglöst land på internet där i princip alla ungdomar blir utsatta för grov mobbning och trakasserier. Är det så det ser ut i verkligheten?

Denna bloggpost ska försöka sammanställa de siffror från undersökningar som finns för att ge en översikt över läget. Hur allvarliga är problemen?

Forskare rapporterar att mellan 2 och 72 procent av eleverna är utsatta. Att resultaten skiljer sig åt beror bland annat på att elevernas ålder varierar i olika undersökningar. De olika resultaten beror också på hur tillgängliga eleverna är på nätet och – inte minst – på att forskarna använder olika sätt att mäta och definiera mobbning på nätet. Medan somliga redovisar mobbning  på nätet i förhållande till enskilda typer av elektroniska kommunikationsmedel  (till exempel mobiltelefon, internet, spel, sms, direktmeddelanden, e-post) eller i förhållande till bestämda kombinationer av medier, till exempel via internet och mobiltelefon, mäter andra mobbning på nätet med hjälp av en övergripande fråga som inkluderar flera eller alla typer av medier. För vissa räcker det med att ha varit utsatt minst en gång under det senaste året för att betecknas som mobbad på nätet, medan andra menar att man måste ha varit utsatt minst flera  gånger senaste månaden. Erik Flygare och Björn Johansson i Skolverkets antologi Kränkningar i skolan

Ungdomsbarometern har i samarbete med Statens medieråd tagit fram nya siffror som visar hur vanligt det är att ungdomar (15–24 år) blir utsatta för angrepp på sociala medier utifrån diskrimineringsgrunderna:

·       59 % har sett angrepp/någon råka illa ut i sociala medier (63 % flickor och 55 % pojkar)

·         8 % har själv blivit angripen i sociala medier (6 % flickor och 9 % pojkar)

·         85 % instämmer att det är mycket allvarligt att personer eller grupper angrips utifrån diskrimineringsgrunderna.


I denna undersökning har de frågat om kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna, dvs. att kränka någon utifrån deras kön, könsidentitet, etniska tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder.

Värt att ha i åtanke är att alla kränkningar eller förlämpningar på nätet inte går under diskrimineringsgrunderna samt att de undersöktas ålder i undersökningen är 15-24 år gamla. Ungdomar i grundskolan är inte tillfrågade i denna undersökning.


Statens Mediaråds stora undersökning Ungar och medier 2012/2013 (PDF) kartlägger barn och ungdomars mediekonsumtion och upplevelser av olika typer av medier.

I rapporten kan vi i sammanhanget hitta denna relevanta statistik.
  •  15 % av 13-16-åringar har mot sin vilja blivit kontaktat av någon för att prata om sex på nätet. 10 % av 17-18-åringarna har råkat ut för samma sak.
  • 6% av 9-12 åringarna upplever att någon varit elaka eller mobbat dem flera gånger i veckan eller flera gånger i månaden
  •  För 13-16-åringarna är antalet 3 %
  •  För 17-18-åringarna är antalet 0 % i denna undersökning

Rapporten är i sin helhet väldigt spännande och ger en bra insikt i barn och ungdomars mediekonsumtion och sina upplevelser av denna och rekommenderas varmt.


Nätkränkningar (PDF) är en ny rapport från Ungdomsstyrelsen skriven av Måns Svensson och Karl Dahlstrand vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.

I sin genomgång av det internationella forskningsläget ser de att antalet unga som har erfarenhet av trakasserier online har ökat men att den mest avgörande faktorn där är att antalet ungdomar som använder social media samtidigt har ökat och att de befinner sig mer på internet. Det finns samtidigt studier som visar på att nivån av nättrakasserier och kränkningar är stabil över tid vilket innebär att bilden av problemsituationen inte är enhetlig.

Studier visade även att nätmobbningen är mer utredd bland 10-åringarna (årskurs fyra) i jämförelse med 15- åringar (årskurs nio).

I deras egna undersökning av upplevelser av upplevelser av att ha blivit kränkt av något någon annan skrivit om dem på nätet (16-25) så har 48,6 % upplevet att de blivit kränkt vid något enskilt tillfälle, 7,5 % flera gånger och 0,8 % ofta.

64 procent av de yngre kvinnliga respondenterna har i varierande grad anger att de känner någon som blivit kränkt på nätet med hatbrottskaraktär vilket får ses som en relativt hög andel.

Rapporten innehåller vidare ett antal utdrag ur deras fokusgruppsintervjuer med skolelever som är väldigt läsvärda i sammanhanget då de ungas röst ofta inte hörs direkt i dessa sammanhang och är läsvärda i sin helhet.

I deras kommentarer på intervjuerna sammanfattar rapportförfattarna diskussionerna så här:

Så trots de olika negativa erfarenheter och risker för olika skador som redovisats av
respondenterna så utgör sociala medier en stor tillgång och det är där som majoriteten av de ungas ”sociala kapital” kan finnas investerat genom sitt aktivt brukande av nätverkstjänster som Instagram och Facebook. Men samtidigt såinnebär detta också en relativt hög risk för de som av olika skäl drabbas av ett rykte eller får sin identitet skadad på något annat sätt eftersom flera av de användare som respondenterna har kontakt med genom sociala medier kan kontakten enbart grundas på den identitet som förmedlas genom olika sociala medier. Om ett
uppmärksammat rykte får bred spridning kommer detta även påverka bilden av personen hos användare som annars inte skulle haft någon kännedom eller uppfattning av personen. Samtidigt får man minnas att den höga andel användare som kännetecknar de unga svenskarna visar på att användandet av sociala medier är något som engagerar och utgör en viktig och naturlig del av deras sociala liv. De olika resonemang som redovisats ovan visar samtidigt att det hos de unga användarna av sociala medierfinns en relativt utvecklad kritisk hållning gentemot de olika risker som användandet kan medföra.

Sammanfattningsvis så beror antalet utsatta på hur man genomför undersökningen, vem man frågor, vilka frågor man ställer och hur man definierar kränkning och mobbing. Det är svårt att säga några exakta siffor men kring 10-30 % har någon gång blivit utsatta för någon kränkning på nätet och mellan 1-5 % är utsatta för systematiska och upprepade kränkningar (mobbning) på nätet. I vilket fall som helst är det ett allvarligt problem som kräver ett intensivt arbete med värdegrundsarbete i skolan. 
  1. No Hate Speech Movement (Unga och kränkningar på nätet del ett)
  2. Ses Offline (Unga och kränkningar på nätet del två)
  3. Hat på nätet (Unga och kränkningar på nätet del tre)
  4. Vad händer på nätet? (Unga och kränkningar på nätet del fyra)
  5. Material och länkar (Unga och kränkningar på nätet del fem)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar