28 mars 2014

Material och länkar (Unga och kränkningar på nätet del fem)

Detta är det fem av fem i en serie bloggposter om unga och nätet. Den första delen behandlar Statens Medieråds kampanj No Hate, och deras  webbutbildningar för unga bloggare och moderatorer. Den andra Ungdomsstyrelsens uppdaterade arbetsmaterial Ses Offline. Den tredje tar upp Juridikinstitutets skrift Hat på nätet – Vad får du inte skriva på internet? (PDF). Den fjärde tar upp aktuell statistik över ungdomar och kränkningar på nätet och den femte och avslutande sammanställer material och bra länkar.

Vad kan man då göra för att motarbeta kränkningar på nätet? Elza Dunkels skriver i sitt antologikapitel Vad är särskilt med kränkningar på nätet att

Tekniska lösningar är inte vägen för att få stopp på kränkningarna på nätet. Däremot är det viktigt med en ständig och öppen kommunikation mellan vuxna och barn om allt som händer på nätet. Det kan hjälpa barnen att självständigt välja att agera etiskt. Lärare behöver skaffa sig ett mer komplext förhållningssätt till kränkningar på nätet genom att lära sig mer om sociala relationer på nätet.

Skolor har en skyldighet att ingripa vid kränkande behandligen som har någon koppling till skolan enligt skollagen. Vilka typer av kränkningar har då koppling till skolan? Det räcker att eleverna ska gå i samma klass för att det ska finnas en koppling eller att konflikten spiller över från fritiden till skolan. Skolan har således ingen möjlighet att lämna över ansvaret utan har skyldighet att ingripa. Källa: Frågor och svar om nätmobbning

Det viktigaste arbetet består i att förebygga konflikter och kränkande beteende och där finns det ett antal bra saker att göra.
  • Vuxna behöver utbildning om sociala relationer och teknik
  • Tekniska kunskaper i hur man dokumenterar kränkningar och utreder dessa
  •  Insatser med fokus på sociala relationer mellan barn och ungdomar har visat sig vara effektiva
  •  Elever behöver involveras i detta arbetet med att skapa förhållningsregler och i det relationsfrämjande arbetet elever emellan

I korthet handlar det framförallt om att bygga upp en trygg fysisk miljö med trygga elever, något som enligt forskningen också kommer att påverka elevernas beteende på nätet.

Resurser

Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

Likabehandling - arbete mot diskriminering och kränkande behandling på nätet!
En självstudiekurs för förskolor, skolor och fritidsverksamheter som vill utveckla en plan för sitt arbete mot kränkningar på nätet. Mycket matnyttigt och vettigt!

Råd och tips om ungas nätvanor och länkar till forskning kring unga och Internet. Du kan dessutom ställa frågor och få svar från såväl våra experter på internetsäkerhet som vår tonårspanel.

Elza Dunkels forskningsblogg  om barn och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.

Statens medieråd arbetar med barn och ungas mediesituation i syfte att minska riskerna för skadlig mediepåverkan.

En frågelåda om unga och nätet, där Elza Dunkels besvarar frågorna utifrån aktuell forskning. Du kan ställa frågor anonymt och få svar i bloggen eller personligen via mail.

Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig på ett forum eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande? Den här webbplatsen är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Här får du råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

Publikationer

.se och Bris Motverka nätmobbning - en guide till dig som är vuxen
En handledning för vuxna kring hur man kan prata med barn och unga kring internet, sociala medier och kränkningar. Bra är också att vi får höra barnens egna uttalande, t.ex. detta sammanfattande svar kring vad en vuxen bör säga om en blivit taskigt behandlad på nätet:
"Bara ge mig råd. Det är onödigt att göra berg av kullar. Ge mig råd om hur jag ska göra, om jag ska svara, vad jag ska svara (självklart inget elakt då) osv. Försöka få mig att må bättre också!"

Elza Dunkels Råd till vuxna
Ett särtryck ur hennes bok med läsvärda tips för vuxna. Bör läsas av alla.

Ungdomsstyrelsens Ses offline?
Ett metodmaterial om unga, sex och internet. Mycket användbart!

I Hat på nätet – vad får du inte skriva på internet? tar vi upp juridiken kring näthat, det vill säga om hot, trakasserier och kränkningar på internet, vilka regler om ansvar som gäller för vad vi säger och skriver i sociala medier eller i andra internetsammanhang.

Statens mediaråds Jag <3 internet
Ett nytt elev- och lärarmaterial för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller praktiska övningar och lektionsupplägg och handlar om allt från bilder, upphovsrätt, internetsäkerhet, hat och mobbning till sex och porr på internet.

Exempel från barns och ungdomars egna berättelser om sin vardag online. Här finns ett urval av problem som barn och unga upplever på nätet med konkreta exempel från barnen, förklarande texter, och jämförelser med statistik om barns och ungas medievanor från Ungar & medier 2012/13.

En studie som undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Studien visar att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du hittar studien i sin hel här.

Statens medieråds Jag <3 internet
Ett samarbete med en rad olika myndigheter och organisationer har Statens medieråd tagit fram materialet Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online. I materialet diskuteras komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag. Lärarhandledning och kopieringsunderlag ligger i denna reviderade version tillsammans.

Skolverket och Statens medieråd Nosa på nätet
Superundersökarna är en sagobok om källkritik för barnen. Den handlar om Emma och hennes nyfunne vän Snytkorven. Till boken finns det lärarhandledning och diskussionsfrågor.

Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation. Mycket användbart i vidareutbildning.

Denna antologi bidrar till en djupare förståelse för hur kränkningar, trakasserier och mobbning i skolan uppstår. Orsakerna ska inte främst sökas hos enskilda elever, utan i de sociala processer som eleverna ingår i. En skolas organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal kan motverka – eller medverka till - att elever diskrimineras, trakasseras eller kränks. Det innebär ett vidgat fokus för skolors förebyggande arbete från enskilda elevers beteende till vad skolans personal gör för att skapa ett tillitsfullt skolklimat som motverkar kränkningar. Antologin riktar sig till skolhuvudmän, rektorer, lärare och andra verksamma inom skolan som vill fördjupa sin förståelse för hur kränkningar i skolan uppstår och kan motverkas.

En bok om näthat och den relevanta jurdiken. Rekommenderas! Boken är indelad i fyra delar. Först introducerar vi dig till begreppet näthat och beskriver varför det är viktigt att tala om hur det kommer sig att hat och kränkningar sprids just på nätet. Del två är en lagöversikt där vi ger dig grundläggande kunskap om lagar som är relevanta för arbetet mot näthat. 
  1. No Hate Speech Movement (Unga och kränkningar på nätet del ett)
  2. Ses Offline (Unga och kränkningar på nätet del två)
  3. Hat på nätet (Unga och kränkningar på nätet del tre)
  4. Vad händer på nätet? (Unga och kränkningar på nätet del fyra)
  5. Material och länkar (Unga och kränkningar på nätet del fem)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar