4 oktober 2012

Framtidens läromedel - mässa i Malmö del IAKA i Malmö, AV-media, CC-BY-SA-NC
Delar av AV-Media var uppe i Malmö och lyssnade på en del intressanta föredrag under den tvådagar långa mässan Framtidens läromedel 2012. Först ut var Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium i Köpenhamn, som pratade om skolans satsning på en, till 100 %, digital skola. Ørestad Gymnasium har alltså inga pappersböcker - alla läromedel tillhandahålls i digital form och är inte sällan skapade av lärare och elever själva. Digitaliseringen har skett successivt sedan 2005 och är sedan augusti i år ett faktum. Den pedagogiska visionen sammanfattade Kjær Andersen i följande punkter:

  • Att utveckla moderna kunskaper och färdigheter genom kreativitet och kultur
  • Att metoderna i klassrummet stimulerar flera olika lärstilar
  • Skolans material ska vara tillgängligt oberoende av tid och rum
  • Se eleven som producent av kunskap snarare än konsument
  • Se eleven som lärande, aktiv och kompetent som undersöker, samarbetar producerar och uttrycker sig i flera olika former.
Kjær Andersen gav även tips om skolledarens roll när man genomför denna typ av radikala förändringar. Den uteslutande viktigaste frågan är Varför?. Innan man gör en satsning på IKT och digitalisering måste man ha ett klart och tydligt svar på frågan: Vad ska vi göra med IKT för att förbättra skolan? 

Skolledarens roll är naturligtvis viktig. Walk the talk fick stå som rubrik för ledarens roll i det hela. Med Walk the talk menade Kjær Andersen att skolledaren ska gå i spetsen för den praktiska IKT-användningen på skolan. Att införa IKT i den omfattning man gjort på Ørestad Gymnasium kräver onekligen en hel del strategiska beslut, som ska vara tydliga och förpliktigande, främst med avseende på val av plattformar och formerna för användande av IKT. Även att i god tid ha klart avtal med lärarna om arbetstider, tid för materialproduktion och att involvera facket i dessa diskussioner, tog Kjær Andersen upp som bärande punkter.

När digitaliseringen väl är sjösatt poängterade Kjær Andersen vikten av att hitta olika former för att fortsätta utvecklas. På Ørestad Gymnasium är lärarna organiserade i olika kompetenscenter. 5 - 7 lärare inom ett ämne diskuterar, kollaborerar, organiserar studiebesök och håller workshop varje vecka (!) för att främja IKT-innehållet i pedagogiken. Till sin hjälp har varje kompetenscenter en så kallad kritisk vän - en extern expert inom området gruppen diskuterar.

Den totala digitaliseringen av Ørestad Gymnasium är fortfarande bara i sin linda. Övergången fullbordades i augusti i år, som sagt. Det ska bli spännande att följa Ørestads framtida förehavanden och kanske är det snart dags att boka ett studiebesök... Du kanske vill följa med? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar