9 maj 2012

Om TÄNK OM

Delar av AV-Media i Trelleborg närvarade på TÄNK OM-utbildningen nere i Ystad under måndagen och tisdagen. Det var mycket fokus på ungas nätvanor och hur det framväxande nätverkssamhället påverkar vårt förhållande till kunskap och pedagogik. Väldigt mycket av de pedagogiska perspektiven kretsade kring herrarna  Ruben R. Puentedura, Benjamin Bloom och Lars Svedbergs tankar kring detta delikata ämne. TÄNK OM menar att den digitala teknikens intåg i klassrummen förändrar pedagogiken i grunden - vi måste helt sonika tänka om när vi undervisar. Eleven ska ses som delaktig i sin egen lärprocess och inte "matas" med kunskap från katedern. Uppgifterna som ges ska i betydligt högre grad vara av öppen karaktär än "låsta" utifrån anvisningar. Vi fick se en hel del exempel på uppgifter av denna karaktär och det blev en hel del diskussioner om hur mål, centralt innehåll och betygskriterier ska konvergeras till öppna uppgifter. För att visa vilka digitala verktyg och resurser som kan användas till detta, fanns det workshops och genomgångar under båda dagarna. Det blev en hel del material producerat i form av filmer, artiklar och "brev till rektor", vilket gjordes gruppvis i allehanda konstellationer.

Som IKT-pedagoger ligger detta naturligtvis oss varmt om hjärtat, även om tekniken ibland hamnade lite väl i framkant. AV-Medias inställning till IKT-pedagogik är glasklar i detta avseende: den digitala tekniken är ett, av många, medel att ta till sin hjälp för att hjälpa eleverna att nå målen . Låt vara att det är ett synnerligen mångfacetterat och kraftfullt medel. Den enkla tillgången till information från Internet via smartphones, läsplattor och datorer håller på att omforma vår syn på såväl vad som hur och varför man ska lära sig saker. Lite provocerande kan man sammanfatta detta som: - Om eleven kan googla sig till svaret - är frågan felaktigt ställd!  Nyligen har det skrivits massor av nationella prov i olika kurser och ämnen runtom i Sverige. Här får eleverna varken använda sig av grammatik- och stavningskontroller, Internet eller samarbete när de ska skriva uppsats i svenska, exempelvis. Detta blir nog den enda gången de någonsin skriver en uppsats utan dessa hjälpmedel - någonsin, som sagt...

Sammanfattningsvis kan man säga att TÄNK OM tror att den digitala revolutionen kommer att omdana pedagogiken mot en elevstyrd lärprocess där eleven själv är delaktig, skapande och kollaborativ i undervisningen. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de teorier som utbildningens pedagogik tog avstamp ifrån:Puenteduras modell


Målet för skolan är att nå upp till den fjärde nivån. 

Nivå 1 - Ersättning - Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring

Nivå 2 - Effektivisering/Förbättring - Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring

Nivå 3 - Förändring/Modifiering - Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet

Nivå 4 - Omdefiniering - Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga
Blooms taxonomi


Taxonomin kan användas för att mäta hur långt eleven lyckats abstrahera given information i lärandeprocessen. Den kan användas för att hjälpa oss lärare att utvärdera hur långt en elev har kommit i förmågan att skaffa, processa och utvärdera information och ser ut enligt följande:

 1. Kunskap - Att kunna ta till sig ren fakta och komma ihåg denna.

 2. Förståelse - Att kunna förstå och tolka den fakta som har memorerats.

 3. Tillämpning - Att kunna göra något med den fakta och de kunskaper som har memorerats.

 4. Analys - Att kunna se samband och göra jämförelser mellan olika fakta.

 5. Syntes - Att kunna dra egna slutsatser utifrån olika fakta.

 6. Utvärdering - Att väga olika samband av fakta mot varandra och kritiskt granska samt ta ställning för eller emot dem.


Är vi redo att tänka om i Trelleborg?

3 kommentarer:

 1. Jörgen Holmquist10 maj 2012 01:08

  Trevligt skrivet. Vi åtta pedagoger från Liljeborgsskolan 7-9 som var på Tänk Om i Ystad, bubblade idag (dagen efter) av inspiration från de två dagarna. Vi kommer att sätta tänderna i detta, även om besluten ännu inte kommit från politikerna. Ni IT-pedagoger kommer att bli en viktig bit i vår kommande satsning.
  Vi är redo!

  SvaraRadera
 2. Tack, Jörgen!

  Vi är alltid redo att sätta tänderna i och skapa IKT- och medieanpassade pedagogiska projekt. Hör av er när ni är redo, så bubblar vi tillsammans!

  /Ola & Jonatan, AV-Media

  SvaraRadera
 3. [...] Mycket av YBC:s pedagogiska profil påminner om Tänk Om-konceptet, som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Det är således ingen slump att Tänk Oms nuvarande VD, Hans Renman, var YBC:s första rektor och [...]

  SvaraRadera