23 maj 2012

Framtidens Lärande - Medievetenhet och Unescos läroplan MIL

[caption id="attachment_2140" align="alignleft" width="300" caption="Fredrik Holmberg, AV-Media, CC-BY-NC-SA"][/caption]

FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur Unesco har satt samman en läroplan för lärare kring media- och informationskompetens kallad Media and information literacy curriculum. Om denna och det svenska arbetet med översättning och skapande av ett öppet mediaarkiv pratade Fredrik Holmberg, till vardags anställd som filmpedagog hos Folkets Bio, på ett ytterst intressant seminarium under Framtidens Lärande i Stockholm.

Läroplanen handlar om att öka kompetensen inom begreppet media literacy, något som han menade var svåröversatt till svenska och hyste funderingar på att lansera begreppet medievetenhet som ett svenskt svar på de omfattande betydelserna det engelska begreppet inbegriper. Klas Viklund beskriver media literacy-begreppet såhär i sin genomgång av mediepedagogiska utmaningar och förutsättningar i de nya läroplanerna (PDF):

"Internationellt används ofta begreppet ”Media Literacy” (på svenska: mediekompetens) som kan beskrivas som en överlappning av tre kompetensområden (som alla börjar på K) och som är den kompetens som elever eller medborgare bör besitta: kulturell kompetens (mediekulturer, mediernas historia), kritisk kompetens (medietexters retorik, mediernas drivkrafter) och kreativ kompetens (medieteknik, eget skapande)."

Det finns utifrån denna definition klara kopplingar till  EUs åtta nyckelkompetenser kring det livslånga lärandet (PDF)  där  punkt fyra explicit handlar om digital kompetens. De olika kompetenserna som där räknas upp är:

 1. Kommunikation på modersmålet

 2. Kommunikation på främmande språk

 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens

 4. Digital kompetens

 5. Lära att lära

 6. Social och medborgerlig kompetens

 7. Initiativförmåga och företagaranda

 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer


Sven-Eric Liedman har på skolverkets uppdrag skrivit ett PM om dessa kompetenser som har något år på nacken men fortfarande är läsvärd.

Unescos läroplan kan ses som ett svar på behovet av att skapa ett utbildningsmaterial för lärare om mediekulturer och den kritiska kompetens som krävs i vår medierika omvärld. Läroplanen (MIL)  ska tjäna som ett komplett undervisningsmaterial att använda i fortbildning och kompetensutveckling. Planen är uppbyggd av nio moduler som i sin tur består av ett antal olika enheter som alla är uppbyggda kring ett antal ämnen, mer konkreta lärmål, pedagogiska tillvägagångssätt och aktiviteter samt rekommendationer kring uppgifter att använda. Till varje modul finns också en samling tips på digitala resurser  att använda i arbetet med modulen.

De nio olika modulerna är (mina översättningar inom parantes):

 1. Citizenship, freedom of expression and information, access to information, democratic discourse and life-long learning (Medborgarskap, yttrande- och informationsfrihet, tillgång till information, demokratisk diskurs och livslångt lärande)

 2. Understanding the news, Media and information ethics (Att förstå nyheterna, media- och informationsetik)

 3. Representation in media and information (Representation i media och information)

 4. Languages in media and information (Språk i media och information)

 5. Advertising (Reklam)

 6. New and traditional media (Ny och traditionell media)

 7. Internet opportunities and challenges (Internets möjligheter och utmaningar)

 8. Information literacy and library skills (Informations "kompetens" och biblioteksfärdigheter)

 9. Communication, mil and learning – A capstone module (Kommunikation, mil och lärande - en sammanfattande modul)


Om vi gör en djupdykning ner i modul 5 som behandlar reklam  ser vi att den i sin tur är uppdelad i fyra enheter:

 1. Advertising, revenue and regulation (Reklam, intäkter och reguleringar)

 2. Public service announcements (Public service meddelande)

 3. Advertising – the creative process (Reklam -  den kreativa processen)

 4. Advertising and the political arena (Reklam och den politiska arenan)


Efter att ha gått igenom enhet fyra , Advertising and the political arena, kommer läraren ha kompetensen att:

 1. Assess political and election advertising

 2. Evaluate the guidelines in place for political advertising

 3. Analyze emotional appeals in political and election advertising

 4. Recommend strategies to maintain an informed citizenship, given the use of emotional appeals in political advertising

 5. Explain the procedure available to citizens who wish to solicit a regulatory body during an election


Det vill säga i korta drag att kunna utvärdera och granska politisk reklam som ett medel för att skapa kritiska och välunderrättade samhällsmedborgare. Bara utifrån detta lilla nedslag i läroplanen kan vi se att det är ett omfattande material som presenteras som förhoppningsvis kommer bli en viktig och integrerad del av skolans verksamhet.

Det är ett antal svenska myndigheter som tillsammans med högskolan i Borås samarbetar och bekostar arbetet med att översätta läroplanen till svenska och byggandet av det tillhörande kompletterande mediabiblioteket. Fredrik poängterade  att medborgarskapet är ett centralt begrepp i texten och för att kunna vara en aktiv demokratisk medborgare krävs det mediekompetens,  medievetenhet.


I och med att elever tar del av berättelser och drama i en takt som aldrig förr är det viktigt att också lärarna är med på banan och har den kritiska och didaktiska kompetens som krävs. Här menar Fredrik att deras översättningsarbete kan tjäna ett viktigt syfte i Unescos världsutbildningsprojekt. Vi på AV-media kan inte annat än hålla med och kommer dyka med huvudet före ner i MIL och plocka ut godbitar att presentera för er här på bloggen framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar